Bezoektuin

tuinfleur-039

Geplaatst in Werken en wonen in wonderland | 1 reactie

Tuinfleur Oostwold

Tuinfleur Oostwold
Afgelopen zondag bezochten we de tuin en theeschenkerij van Rika en Pieter van Delden. Zij ontwikkelden in de afgelopen jaren een prachtige tuin van meer dan 6000m2 aan het Oldambt meer in Oostwold.In de tuin-die is opgebouwd uit 10,door 6,5 kilometer beukenhagen omgeven, tuinkamers- maakte ik de volgende foto impressie.De tuin staat nog volop in bloeien is de komende mooie dagen nog te bezichtigen.

tuinfleur-097

img_4399

Geplaatst in Werken en wonen in wonderland | 3 reacties

Woorden in beeld

Bijzondere woorden gevangen in spiegelende ramenimg_3847img_3894img_3542img_4115img_3743

Geplaatst in Werken en wonen in wonderland | 3 reacties

Bijzondere balkons

img_4293img_4313img_4338

Waar zag ik deze prachtige balkons tijdens mijn  vakantie ?

Geplaatst in Werken en wonen in wonderland | Een reactie plaatsen

landschappen

img_4146img_4147img_4146

Inpakken.

 

 

Geplaatst in Werken en wonen in wonderland | Een reactie plaatsen

Hé Erik….

Erik zit toch niet zo te liegen, vertel toch gewoon eens de waarheid!..
…riep een toeschouwer op de publieke tribune tijdens het verhoor van Erik Staal, de oud directeur van woningcorporatie Vestia. De man werd verwijderd van de tribune, Staal bleef zitten. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het dreigende faillissement van de grootste woningcorporatie van Nederland enkele jaren geleden.

Slechts met erg grote inspanningen wisten de rijksoverheid, andere corporaties en ook de eigen huurders Vestia in 2012 van de ondergang te redden.
Het kostte ongeveer twee miljard om de overeenkomsten van meer dan 20 miljard(!) die Vestia met de banken was aangegaan, af te kopen. Staal betreurde het dat hij niet de kans had gekregen de gerezen problemen op te lossen. Hij stelde dat het dan allemaal nog wel eens anders had kunnen gaan en de verliezen niet zo hoog hadden hoeven op te lopen.

Volgens Staal had de corporatie in het verleden niets verkeerd gedaan en was niet alleen zijn eigen Raad van toezicht de huurders, de corporatiewereld, maar waren ook externe toezichthouders als het ministerie en het waarborgfonds woningbouw altijd zeer te spreken over het (financiële) beleid van de corporatie.

Toch bleek tijdens het verhoor van Staal vandaag, dat al in 2009 de eerste scheurtjes in het vertrouwen in de financiële handel en wandel van de woningcorporatie optraden. De ING één van de twee huisbanken van Vestia vond dat de corporatie anders met leningen en de handel in financiële beleggingsproducten (derivaten) zou moeten omspringen.

De bank schreef hierover een brief aan de corporatie. Na een mondeling overleg tussen bank en corporatie en de negatieve reactie van het Vestia bestuur op het bankstandpunt, zegde de ING de bankrelatie op. Overigens ook twee andere banken hadden Vestia in dezelfde tijd van hun bezorgdheid deelgenoot gemaakt.

Staal vond de toen- en ook nu nog – niet nodig, daarover zijn Raad van toezicht te informeren. Hij stelde tegenover de enquête commissie, dat niet de bank, maar Vestia de relatie met ING had beëindigd. Uit een door Staal ondertekende brief van Vestia aan de ING bank bleek overigens het tegenovergestelde, aldus commissie voorzitter Van Vliet. Volgens hem is dit voor de commissie daadwerkelijk een punt van nader onderzoek.

Opvallend in het verhoor was ook Staal zijn opvatting over de verantwoordelijkheid voor het financiële debacle. Voortdurend verwees hij naar de heer de Vries die verantwoordelijk was voor het treasury-beleid.

De Vries, Staal en de financiële directeur vergaderden regelmatig over de te nemen beslissingen betreffende het financiële investeringsbeleid en de handel in derivaten. Daarvan werden volgens Staal ook verslagen gemaakt. De enquête commissie kan die verslagen echter nergens terug vinden. De boekhouding van alle beleggingsproducten- met een omvang van 20 miljard!- stonden overigens op een spreadsheet van één A- viertje. Over sober en doelmatig corporatiebeleid gesproken.

Opvallend was de verklaring van de voormalige corporatiedirecteur, dat hij alle financierings contracten ongezien tekende. De controle of het allemaal goed zat, liet hij over aan de medewerkster van de heer De Vries. Hij tekende zonder de contracten te lezen.

Op de concrete vraag van commissievoorzitter Van Vliet of en vooral ook vanaf welk moment hij op de hoogte was van de enorme verplichtingen die Vestia was aangegaan, bleef Staal vaag. De Vries werd steeds weer door hem als de verantwoordelijke man, waarin hij alle vertrouwen had, naar voren geschoven. De Raad van commissarissen werd jaarlijks globaal van de investeringsplannen op de hoogte gesteld. Daar bleef het echter bij; bijzondere zaken werden niet gemeld.

Zo ook bijvoorbeeld met een brief van de Deutsche Bank. Van een aan Staal persoonlijk gerichte brief van de Deutsche bank- zij gaf hierin aan verheugd te zijn over de derivaten samenwerking met Vestia- kon Eric Staal zich niets herinneren.

Het commissieonderzoek is nog niet afgerond en het Vestia dossier is nog bij lange na niet gesloten. De toekomst zal het hopelijk uitwijzen: had de spreker op de tribune wel of geen gelijk: zat Erik wel of niet te liegen?

De verhoren gaan morgen met (oud) Vestia medewerkers en bestuurders verder…

Geplaatst in Werken en wonen in wonderland | 3 reacties

Voor de Citroen liefhebbers !

Morgen te zien op het Rode Torenplein in Zwolle:150 Old- timer Citroens.

citroen 2014 116

In Zwolle is altijd wat te doen!

Geplaatst in Werken en wonen in wonderland | Een reactie plaatsen

Woningcorporaties, wat ging er mis, hoe moet het verder ?

doorkijk 1142411402-70821
Op de Nederlandse (huur)woningmarkt spelen woningcorporaties een cruciale rol. De bijna 400 corporaties die ons land telt, verhuren aan ongeveer 2,4 miljoen huishoudens een sociale huurwoning. Aan het goed functioneren van de woningmarkt leveren zij een belangrijke bijdrage leveren.

Daarvan plukken meer dan 5 miljoen Nederlanders direct en indirect de vruchten. Ook bij het minder goed functioneren raakt het corporatiebeleid niet alleen deze mensen, maar de Nederlandse samenleving in de volle breedte.

Woningcorporaties functioneerden- zeker op het eerste gezicht- jarenlang zonder veel problemen. Financieel groeiden de bomen tot in de hemel en het werkveld werd – daartoe overigens aangespoord door rijks en gemeentelijke overheid- steeds breder.

De afgelopen jaren kwamen echter bij tal van corporaties bestuurlijke en organisatorische problemen boven tafel en bleek dat bij verschillende ontsporingen het niet meer ging om incidenten. Meer structurele problemen kwamen boven drijven en er was sprake van een groeiend aantal negatieve ontwikkelingen.

Onder meer zaken als gebrekkig toezicht, fraude, zelfverrijking, mismanagement, bestuurlijk wanbeheer, geflopte peperdure mega bouwprojecten, overbodige grondaankopen en speculatieve beleggingen leverden de afgelopen jaren de nodige commotie op.

De financiële problemen van woningcorporatie Vestia als gevolg van ongeoorloofde speculaties vormen daarvan tot nog toe het meest trieste hoogtepunt. Ter illustratie: alleen om de problemen van deze corporatie op te lossen is meer dan twee miljard euro nodig. Dit bedrag dient door Vestia huurders, andere corporaties en de overheid te worden opgebracht.
.
Voor de Tweede kamer was het Vestia debacle de spreekwoordelijke druppel,die de emmer deed overlopen. Eind 2012 besloot daarom de Tweede Kamer een parlementair onderzoek in te stellen naar het functioneren van woningcorporaties in de voorbije jaren. In april 2013 werd de parlementaire onderzoekscommissie woningcorporaties ingesteld.

De commissie die wordt bijgestaan door ambtelijke deskundigen bestaat uit de volgende tweede –kamer leden : Roland van Vliet (Lid van Vliet, voorzitter),Ed Groot (PvdA, vicevoorzitter),Anne Mulder (VVD),Farshad Bashir (SP),Peter Oskam (CDA),Wassila Hachchi (D66).

Het is de bedoeling dat de commissie inzicht krijgt in het functioneren van de woningcorporaties en daaruit lessen trekt voor de toekomst. Zij verricht daartoe zelfstandig onderzoek en kan ook deskundigen horen en betrokkenen oproepen om te worden gehoord.

Het onderzoek van de enquêtecommissie behelst een periode van circa 20 jaar, met als beginpunt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties begin jaren 90.

Het onderzoek wordt in een aantal fasen uitgevoerd: Vorig jaar zijn er verschillende literatuurstudies verricht, deelonderzoeken gedaan, werkbezoeken gebracht en doorlopend naar 2014 omgevingsanalyses uitgevoerd en besloten voorgesprekken gevoerd.

Vanaf volgende week treedt de commissie in het openbaar en zullen, openbare verhoren worden gehouden vanaf 4 juni tot en met 15 juli. Naar verwachting van de commissie zal de afronding van het onderzoek en de eindrapportage in het najaar van 2014 plaatsvinden.

Welke vragen zal de commissie op tafel zal leggen, wie zullen worden gehoord en wat leveren die verhoren op? Komen er nieuwe feiten over het reilen en zeilen van de corporaties boven tafel.

Zal de commissie op de vraag hoe dit allemaal zo gekomen is, antwoord kunnen geven? Wat zal zij optekenen als lessen voor de toekomst. Wat valt er te leren en wat moet daarmee moet worden gedaan

Hoe was de opstelling van de overheid, welke rol speelden de toezichthouders. Zullen de uitkomsten van de enquête ook op de kabinetsvoornemens ten aanzien van de corporaties, zoals in het woonakkoord afgesproken, van invloed zijn?

In het woonakkoord staat namelijk, dat de taken van de corporaties terug moeten worden gebracht tot de kerntaken. Het toezicht op de instellingen moet bij de gemeenten worden gelegd en de omvang van en schaal waarop corporaties mogen werken, beperkt. Wat gebeurt er overigens met de huurders. Zullen zij het mogelijke reorganisatiegelag gaan betalen?

Zullen de enquête uitkomsten de sector nieuw elan kunnen geven en zal er een corporatievorm te vinden zijn, voor de oplossing van de problemen zoals die nu al bekend zijn, of zich nog zullen openbaren in de komende maanden.

Veranderingen in de definiëring van de relatie tussen rijk en gemeenten/ corporatie / huurders ter wille van het voortbestaan van een sociale volkshuisvestingsbestel lijken welhaast onvermijdelijk. Of de corporaties daarbij- in hun huidige opzet- al dan niet hun langste tijd hebben gehad kan nog niet worden gezegd.

Veranderingen lijken onontkoombaar. Hoe: de tijd zal leren in welke richting dat zal gaan gebeuren.

Het is de bedoeling op de Sargasso website de commissieverhoren te volgen, regelmatig over het verloop van de bijeenkomsten te berichten en deze van commentaar te voorzien.

Geplaatst in Werken en wonen in wonderland | 1 reactie

In de bollen fietsers

Nog maar enkele weken geleden waren de Noord oost polderwegen overvol met liefhebbers van bollenvelden. De bollenroute werd druk bezocht.

in de bollen aprikl 14 047

Zij ontsnapten aan de drukte en reden gewoon dwars door de velden. Genieten voor twee!

Geplaatst in Werken en wonen in wonderland | Een reactie plaatsen

Met zijn allen aan de bak

meil 2014 046

Het bevrijdingsfestival Overijssel werd ook in dit jaar weer druk bezocht (130.000 bezoekers). Dat was te merken. De foto geeft een beeld van de oplopende drukte/spanning rond twee uur des middags.

Geplaatst in Werken en wonen in wonderland | Een reactie plaatsen